ANYAKÖNYVEZÉS

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a

 • a házasságkötésének, válásának,
 • gyermeke születésének,
 • magyar állampolgárságú hozzátartozója halálának hazai anyakönyvezését.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél, Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél benyújtható.

A Kolozsvári Főkonzulátuson, valamint a kihelyezett konzuli napokon benyújtott kérelmek esetén a konzuli tisztviselő végzi a hazai anyakönyvezést és az anyakönyvi kivonat kiállítását.

Főkonzulátusunkon kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján van lehetőség születés, házasságkötés, válás, haláleset bejelentésére.

Kényelmesen, gyorsan, a nap 24 órájában foglalhat időpontot az interneten az alábbi honlapon:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/

Kérjük, hogy a lefoglalt időpontban pontosan érkezzenek.

Kérjük továbbá, hogy a kérelem beadásához szükséges nyomtatványokat előre kitöltve hozzák magukkal a többi szükséges melléklettel együtt.

A nyomtatványok kitöltéséhez segítséget kérhet a partnerszervezetek irodáitól, melyeknek elérhetőségeit itt találja.

Az anyakönyvezéshez szükséges nyomtatványokat és a csatolandó melléletek felsorolását az alábbi linkeken találja:

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS VÁLÁS ANYAKÖNYVEZÉSE

HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE

NÉVVÁLTOZTATÁS ÉS HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

 

A SZÜLETÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, kiskorút érintő eljáráshoz mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Az eljárás ingyenes. Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, amennyiben ennek megtétele szükséges.

A kérelem elbírálásának határidejére vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

 

A GYERMEK CSALÁDI JOGÁLLÁSÁNAK TISZTÁZÁSA

Az anyakönyvezendő gyermek családi jogállásának tisztázása általában az alábbiak szerint történik:

 • a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy
 • külföldi házassági anyakönyvi kivonat
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat alapján - mennyiben a szülők nem kötöttek házasságot és a magyar jogszabályok szerint más személyt sem kell a gyermek apjának tekinteni.

 

AZ ANYAKÖNYVEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK:

Házasságban született gyermek esetén

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata, ennek hiányában külföldi házassági anyakönyvi kivonat

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, a gyermek születésének anyakönyvezésével egyidejűleg azt is kezdeményezni kell. A gyermek születésének anyakönyvezésére csak a házasság anyakönyvezését követően kerülhet sor.

 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;
 • a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű fehér hátterű igazolványfénykép is szükséges.

Házasságon kívül született gyermek

Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, az apa személye ismeretlen, és nincs apai elismerő nyilatkozat sem, akkor csak az anya jelenléte szükséges.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a gyermek szülei nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie, amelynek díja 173 RON.

Mindkét szülő személyes megjelenése szükséges.

Az apa által külföldön (Romániában) tett apai elismerő nyilatkozatot hiteles fordítással ellátva – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is (tehát pl. az anya hozzájáruló nyilatkozatát is tartalmazza) – elfogadjuk.

Amennyiben az apa szerepel a román születési anyakönyvi kivonatban, akkor nem szükséges apai elismerő nyilatkozatot tennie.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti külföldi (általában román) születési anyakönyvi kivonat;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány,
 • a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • a román (külföldi) hatóság előtt tett eredeti apai elismerő nyilatkozat, ha van.
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem benyújtására is sor kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO-szabvány igazolványfénykép csatolása is szükséges.

 

A GYERMEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

A gyermeket a személyiadat és lakcímnyilvántartásba magyarországi vagy külföldi címre lehet bejelenteni, az ehhez szükséges nyomtatványok elérhetők honlapunkon. A gyermeket kizárólag vagy az anya vagy az apa, vagy a szülők közös címére lehet bejelenteni, ezektől eltérő címre a gyermek nyilvántartásba vétele nem lehetséges.

A szülők lakcímváltozása esetén az adatváltozás bejelentése mindenképpen szükséges annak érdekében, hogy a gyermek nyilvántartásba vétele megtörténjen.

Amennyiben olyan magyarországi címre szeretnék bejelenteni a gyermeket, amelynek egyik szülő sem tulajdonosa vagy haszonélvezője, a szállásadó (tulajdonos, haszonélvező) írásos hozzájárulása is szükséges. Amennyiben van bérleti szerződésük, nem kell a tulajdonos hozzájárulása, de a szerződést csatolni kell.

A gyermek nyilvántartásba vételéhez szükséges nyomtatványt mindkét szülőnek alá kell írnia.  

 

HÁZASSÁGKÖTÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Ha magyar állampolgár külföldön (Romániában) házasságot köt, akkor a házasságot Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:

 • külföldi (román) házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házastársak magyar, vagy ennek hiányában külföldi (román) születési anyakönyvi kivonata;
 • A házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányát (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
 • Amennyiben a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, bírósági ítélet. 
 • Ha a házasságkötés a korábban viselt név változásával is jár, a magyar lakcímkártyát is be kell nyújtani csere céljából.

Ha a magyar állampolgárságú házasfél előző házasságának felbontása, vagy házastársának halálesete még nincs anyakönyvezve Magyarországon, akkor ezt is kezdeményezni kell.

A házasság anyakönyvezéséhez szükséges kérelemnyomtatvány mellett a magyar állampolgársággal rendelkező házasfélnek a személyiadat és lakcímnyilvántartásban kezelt adatai módosításához szükséges nyomtatványt (SZL módosító adatlap) is ki kell töltenie.

A házasságkötés anyakönyvezéséhez szükséges adatlapok innen tölthetők le.

 

A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁNAK HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Ha magyar állampolgár házasságát külföldi bíróság bontotta fel, akkor a válás tényét a magyar anyakönyvbe is be kell jegyeztetni. A házasság felbontását akkor lehet anyakönyvezni, ha azt megelőzően a házasságot már anyakönyvezték. A két kérelem egyszerre is benyújtható.

 A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:

 • külföldi hatóság által hozott jogerős bontóítélet és annak magyar nyelvű hiteles fordítása;
 • a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • amennyiben az elvált magyar állampolgár fél neve megváltozik (pl. visszaveszi leánykori nevét), akkor a „házassági névviselési forma módosítása” adatlap benyújtása is szükséges a megfelleő mellékletekkel;
 • az eljárás illetékének befizetését igazoló bizonylat
 • amennyiben romániai bíróság előtt történt a házasság felbontása 2007. után, akkor az EU-s válási igazolás (Brüsszel 2, Annex 2) 

 

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT (BÉT) HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

2009. július 1. napját követően külföldön létesített BÉT esetén lehetséges a hazai anyakönyvezés.

A házasságkötés anyakönyvezésénél felsorolt dokumentumok csatolása szükséges azzal, hogy a bejegyzett élettársak egymás nevét nem vehetik fel. Amennyiben a bejegyzett élettárs nevét kívánja viselni, ez a születési családi név megváltoztatásával lehetséges (névváltoztatási eljárás keretében). 

 

HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE

Magyar állampolgár külföldön történt halálesetét a hozzátartozó Magyarországon is köteles anyakönyveztetni.

A kérelmet az elhunyt hozzátartozója személyesen és postai úton is benyújthatja.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • külföldi (román) halotti anyakönyvi kivonat;
 • Az elhunyt magyar vagy ennek hiányában külföldi (román) születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • az elhunyt családi állapotát igazoló irat (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata);
 • Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)
 • A kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya (útlevél, személyi igazolvány)
 • Az elhunyt magyarországi hatóság által kiállított okmányait le kell adni (útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya)

Adatlap a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez innen tölthető le.  

 

SZÜLETÉSI NÉV VÁLTOZTATÁSA

Magyar állampolgár kérheti a születési családi és utónevének megváltoztatását. 

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen (14 éven aluli) kiskorú gyermek családi nevére is. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes (14 éven felüli) kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra.

Kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújthat be névváltoztatási kérelmet. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmezőnek a névváltoztatáshoz hozzá kell járulnia.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • magyar születési anyakönyvi kivonat;
 • a kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya (útlevél, személyi igazolvány), a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);

Ismételt névváltoztatás esetén magasabb díjat kell fizetni.  

 

HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA

A magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és a házasság megszűnése után is lehetősége van a házassági nevének módosítására a jogszabályban meghatározott házassági névviselési formák választásának valamelyikével, pl. visszaveheti a születési családi nevét.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • magyar születési anyakönyvi kivonat
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • a kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya (útlevél, személyi igazolvány), a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • Az eljárás díjának megfizetését igazoló bizonylat

A szükséges nyomtatványok innen érhetők el.

 

Anyasági támogatás és babakötvény

 

Az Anyasági támogatással és a babakötvénnyel kapcsolatos tudnivalók: