A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a

 • gyermeke születésének,
 • a házasságkötésének, válásának,
 • magyar állampolgárságú hozzátartozója halálának hazai anyakönyvezését.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél, Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél benyújtható.

Magyarország kolozsvári főkonzulátusán, valamint a kihelyezett konzuli napokon benyújtott kérelmek esetén a konzuli tisztviselő végzi a hazai anyakönyvezést és az anyakönyvi kivonat kiállítását.

Főkonzulátusunkon kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján van lehetőség születés, házasságkötés, válás, haláleset bejelentésére.

Kényelmesen, gyorsan, a nap 24 órájában foglalhat időpontot az interneten az alábbi honlapon:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/

Kérjük, hogy a lefoglalt időpontban pontosan érkezzenek.

 

A SZÜLETÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, kiskorút érintő eljáráshoz mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Az eljárás ingyenes, csak az apai elismerő nyilatkozat díjköteles, amennyiben ennek megtétele szükséges.

Házasságban született gyermek

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat eredetiben és fénymásolatban is kérjük hozni:

 • külföldi (román) hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat és annak magyar nyelvű hiteles fordítása;
 • a szülők honosítási okirata;
 • a szülők személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányát (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya);
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata, ennek hiányában külföldi házassági anyakönyvi kivonat, magyar nyelvű hiteles fordítással;

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, a gyermek születésének anyakönyvezésével egyidejűleg azt is kezdeményezni kell.

Amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db ICAO-szabvány szerint készült igazolványfénykép is szükséges.

Házasságon kívül született gyermek

Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, az apa személye ismeretlen, és nincs apai elismerő nyilatkozat sem, akkor csak az anya jelenléte szükséges.

A gyermek nyilvántartásba vétele

A gyermeket a személyiadat és lakcímnyilvántartásba magyarországi vagy külföldi címre lehet bejelenteni, az ehhez szükséges nyomtatványok a honlapunkról letölthetők. A gyermeket kizárólag vagy az anya vagy az apa, vagy a szülők közös címére lehet bejelenteni, ezektől eltérő címre a gyermek nyilvántartásba vétele nem lehetséges. A szülők lakcímváltozása esetén az adatváltozás bejelentése mindenképpen szükséges annak érdekében, hogy a gyermek nyilvántartásba vétele megtörténjen.

Amennyiben olyan magyarországi címre szeretnék bejelenteni a gyermeket, amelynek egyik szülő sem tulajdonosa vagy haszonélvezője, a szállásadó (tulajdonos, haszonélvező) írásos hozzájárulása is szükséges. Ha a kérelmezőknek van bérleti szerződésük, nem kell a tulajdonos hozzájárulása, de a szerződést csatolni kell.

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatványokat mindkét szülőnek alá kell írnia. 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Ha magyar állampolgár külföldön (Romániában) házasságot köt, akkor a házasságot Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat eredetiben és fénymásolatban is kérjük hozni:

 • külföldi (román) házassági anyakönyvi kivonat és annak magyar nyelvű hiteles fordítása;
 • a házastársak magyar, vagy ennek hiányában külföldi (román) születési anyakönyvi kivonata és azok magyar nyelvű hiteles fordítása;
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányát (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
 • Amennyiben a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, bírósági ítélet. 
 • Ha a házasságkötés a korábban viselt név változásával is jár, a magyar lakcímkártyát is be kell nyújtani csere céljából.

Ha a magyar állampolgárságú házasfél előző házasságának felbontása, vagy házastársának halálesete még nincs anyakönyvezve Magyarországon, akkor ezt is kezdeményezni kell.

A házasság anyakönyvezéséhez szükséges kérelemnyomtatvány mellett a magyar állampolgársággal rendelkező házasfélnek a személyiadat és lakcímnyilvántartásban kezelt adatai módosításához szükséges nyomtatványt (SZL módosító adatlap) is ki kell töltenie.

A házasságkötés anyakönyvezéséhez szükséges adatlapok a honlapunkról letölthetők.

 

A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁNAK HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Ha magyar állampolgár házasságát külföldi bíróság bontotta fel, akkor a válás tényét a magyar anyakönyvbe is be kell jegyeztetni. A házasság felbontását akkor lehet anyakönyvezni, ha azt megelőzően a házasságot már anyakönyvezték. A két kérelem egyszerre is benyújtható.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat eredetiben és fénymásolatban is kérjük hozni:

 • külföldi hatóság által hozott jogerős bontóítélet és annak magyar nyelvű hiteles fordítása;
 • a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • amennyiben az elvált magyar állampolgár fél neve megváltozik (pl. visszaveszi leánykori nevét), akkor a „házassági névviselési forma módosítása” adatlap benyújtása is szükséges a megfelelő mellékletekkel;
 • amennyiben romániai bíróság előtt történt a házasság felbontása 2007. után, akkor az EU-s válási igazolás (Brüsszel 2, Annex 2)

 

HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE

Magyar állampolgár külföldön történt halálesetét a hozzátartozó Magyarországon is köteles anyakönyveztetni.

A kérelmet az elhunyt hozzátartozója is benyújthatja.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat eredetiben és fénymásolatban is kérjük hozni:

 • külföldi (román) halotti anyakönyvi kivonat és annak magyar nyelvű hiteles fordítása;
 • Az elhunyt magyar vagy ennek hiányában külföldi (román) születési anyakönyvi kivonatának másolata, magyar nyelvű hiteles fordítással;
 • az elhunyt családi állapotát igazoló irat (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata) - a külföldi anyakönyvi kivonatot magyar nyelvű hiteles fordítással kérjük benyújtani;
 • Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)
 • A kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya (útlevél, személyi igazolvány)
 • Az elhunyt magyarországi hatóság által kiállított okmányait le kell adni (útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya)

Adatlap a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez a honlapunkról letölthetők.

 

SZÜLETÉSI NÉV VÁLTOZTATÁSA

Magyar állampolgár kérheti a születési családi és utónevének megváltoztatását. 

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen (14 éven aluli) kiskorú gyermek családi nevére is. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes (14 éven felüli) kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra.

Kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújthat be névváltoztatási kérelmet, a kérelembeadáskor mindkét szülő jelenléte szükséges. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmezőnek a névváltoztatáshoz hozzá kell járulnia.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat eredetiben és fénymásolatban is kérjük hozni:

 • az új névről kiállított román születési anyakönyvi kivonat;
 • a név változásáról szóló bírósági határozat és annak fordítása;
 • az ügyfél honosítási okirata;
 • a kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya (útlevél, személyi igazolvány), a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

A születési név változtatása díjköteles eljárás.

 

HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA

A magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és a házasság megszűnése után is lehetősége van a házassági nevének módosítására a jogszabályban meghatározott házassági névviselési formák választásának valamelyikével, pl. visszaveheti a születési családi nevét.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat eredetiben és fénymásolatban is kérjük hozni:

 • magyar születési anyakönyvi kivonat
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • a kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya (útlevél, személyi igazolvány), a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);

A szükséges nyomtatványok a honlapunkról letölthetők.