Közlekedők figyelmébe

A román KRESZ fontosabb elemei

Románia 2007. január 1-i EU csatlakozását követően nem szükséges beszerezni az addig használatos nemzetközi biztosítást, az ún. "zöld kártyá"-t; a magyarországi kötelező felelősség biztosítás elegendő és elfogadott itt is, mint az Unió többi tagállamában.

Romániában bekövetkezett, személyi sérüléssel járó közúti baleset esetén a helyszínt nem szabad elhagyni.

Személyi sérülés nélküli, kisebb baleseteket követően a rendőrség nem mindig száll ki a helyszínre, a baleset résztvevőinek kell autóikkal jelentkezniük 24 órán belül a területi közlekedési rendőrségen. Amennyiben a közúti balesetben a gépjármű megsérült, úgy a  rendőrségtől be kell szerezni egy a gépkocsi javíthatóságát igazoló bizonyítványt (Autorizatie de Reparatie). Enélkül a jármű romániai szervízben nem javítható, és nem hagyhatja el az országot.

Koccanásos baleset nyomán a felek nem kötelesek a rendőrséghez fordulni, hanem amennyiben megegyeznek a balesettel kapcsolatos felelősség kérdésében, akkor közvetlenül biztosítóikhoz fordulhatnak (ez lényegében megegyezik a magyarországi gyakorlattal).

A sérült gépkocsival való határátlépéshez változatlanul szükséges a rendőrségi igazolás.

Közúti baleset esetén, abban az esetben, ha a rendőrség igazolja, hogy a román fél a baleset okozója, szükséges annak biztosító intézetét felkeresni és a sérült járművet szemléztetni. Ennek hiányában a biztosító általában megtagadja a kár megtérítését és évekig eltartó pernek néz elébe a magyar autós.

Külföldiek vezetői jogosultságának felfüggesztése Romániában – az eljárás menete

A román Kormány a 195/2002. sz. sürgősségi rendeletben részletezte azokat a szabálysértési eseteket, amelyek elkövetésekor a közlekedésrendészet időlegesen – 1-3 hónapra – felfüggesztheti a külföldi autóvezetők vezetési jogát Romániában. A korlátozás Románia területére érvényes. A külföldi állampolgár jogosítványát a közlekedésrendészet visszatartja, és az elkövetett szabálysértés megnevezésével továbbítja a magyar külképviselethez, ahonnan tulajdonosa visszakaphatja azt. A magyar jogosítványokat a nagykövetség a központi járműnyilvántartásnak továbbítja, onnan kerülnek el a tulajdonos állandó lakóhelye szerinti okmányirodához, ahol a dokumentum értesítés nyomán átvehető.

A hivatkozott kormányrendelet a vezetési jog 30 napos felfüggesztésével szankcionálja a következő szabálysértéseket:

 1. gépkocsi oszlop előzése piros jelzésnél vagy vasúti átjáróban;
 2. elsőbbség meg nem adása gyalogosnak gyalogátkelőhelyen;
 3. elsőbbség meg nem adása járműnek;
 4. közlekedési lámpa piros jelzésének figyelme kívül hagyása;
 5. szabálytalan előzés;
 6. rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása;

A vezetési jog 60 napos felfüggesztése a következő esetekben történik:

 1. elsőbbség meg nem adása, előzés piros jelzésnél, ha ennek nyomán anyagi kárral járó baleset keletkezik;
 2. az adott útszakaszon időlegesen alkalmazott közlekedési tiltás figyelmen kívül hagyása;
 3. áttérés a menetirány szerinti túloldalra, kivéve a szabályos előzés eseteit.

A vezetési jog 90 napos felfüggesztéssel sújtandók az alábbi esetek:

 1. ittas vezetés (ha nem esik a vétség kategóriába, ami a törvény erejénél fogva súlyosabb megítélés alá esik);
 2. a fékrendszer vagy az irányjelző rendszer meghibásodása, ha azt a közlekedésrendészet és az útfelügyelet együttesen megállapítja;
 3. áthaladás vasúti átjárón a sorompó vagy félsorompó leengedésekor és piros jelzésnél;
 4. a megengedett sebesség 50 km/h-val történő túllépése, ha azt rendszeresített ellenőrző eszközökkel bemérik.

A fentiekben részletezett esetek észlelésekor, megállapításakor közlekedési rendőr intézkedhet az autóvezető jogosítványának a visszatartásáról, azzal a céllal, hogy az érintett személy vezetési jogát Románia területén felfüggesszék. Javaslatot tesz a Megyei Közlekedésrendészet vezetőjének a vezetési jog felfüggesztésére. Más rendőri részlegek (pl. közrendi rendőrség) tagjai abban az esetben járhatnak el közlekedési ügyekben, ha beosztják őket közlekedési rendőri szolgálatra. Az intézkedő rendőrnek szabályos öltözékkel kell rendelkeznie: egyenruha, „Politia” (rendőrség) feliratú fényvisszaverő mellény, fehér csíkos tányérsapka. Önkormányzati rendőröknek (politia comunitara, politia rurala) nincs joguk járművek megállítására és közlekedési bírság kiszabására.

Az eljárás menete:

 1. a közlekedési rendőr köteles az esetről jegyzőkönyvet felvenni; ebben rögzíti továbbá a szankcióval járó pénzbüntetés mértékét; a jegyzőkönyvet az intézkedés alá vont gépkocsivezetőnek alá kell írnia;
 2. amennyiben az autós megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, abból nem kaphat másolatot, ami nélkül viszont nem támadhatja meg bíróságon a rendőri intézkedést;
 3. a jogosítvány visszatartásáról az autós 15 napra szóló igazolást (dovada) kap, hogy ezalatt az igazolás birtokában és fedezetével elhagyhassa az országot, ill. hazatérjen. (Figyelem: az igazolás Románia területén érvényes!);
 4. amennyiben a szabálysértési intézkedés alá vont személy nem ért egyet a rendőr minősítésével, a jegyzőkönyv másolatának bemutatása mellett 15 napon belül megtámadhatja azt a legközelebbi területi bíróságon; kérnie kell a bírósági iktatás számát;
 5. a bírósági iktató számmal visszatérhet a jogosítványt visszatartó Megyei Közlekedésrendészethez, ahol kötelesek visszaadni tulajdonosának a vezetői engedélyt. Amennyiben később a bíróság nem ad igazat az autósnak, a közlekedésrendészet kezdeményezheti, hogy a megállapított időre visszatarthassa a jogosítványt;
 6. a külföldi autós 1 nappal azt megelőzően, hogy elhagyja Románia területét közjegyzői nyilatkozat leadása mellett visszakérheti jogosítványát. A közjegyző előtt saját felelősségére nyilatkoznia kell arról, hogy 1 nap alatt elhagyja az országot, Románia területén a felfüggesztés ideje alatt nem fog járművet vezetni, külföldön viszont szüksége van a jogosítványára. A jogosítvány visszaadását nem az intézkedő rendőrnél kell kérni, hanem a területileg illetékes megyei közlekedésrendészet vezetőjénél. Megjegyzés: Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt az autós mégis vezet Romániában, és hasonló súlyú szabálysértés elkövetése nyomán ismét fennakad a közlekedésrendészet szűrőjén, a minősített eset már bűncselekménynek fog minősülni, ami bírósági eljárást von maga után;
 7. a visszatartott jogosítványokat a megyei közlekedésrendészeti felügyeletekre küldik, és ott tartják 15 napig, amíg a rendőri intézkedés bírósági úton megtámadható. Megjegyzés: A megyei közlekedésrendészeteken állandó ügyelet van, azaz az ügyeletes tiszt hétvégeken és ünnepnapokon is felkereshető. Címek az interneten elérhetőek. Közjegyzők általában csak munkanapokon elérhetőek, így hétvégi rendőri intézkedés esetén a közjegyzői nyilatkozatra meg kell várni a következő munkanapot, vagy utólag vissza kell térni Romániába;
 8. a 15 nap elteltével a jogosítványokat Bukarestbe, a Román Országos Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Igazgatóságára továbbítják, ahonnan eljuttatják azt az érintett autós állampolgársága szerinti nagykövetségre;
 9. a bukaresti magyar nagykövetség Budapest Főváros Kormányhivatalának továbbítja a magyar vezetői engedélyeket. Innen feldolgozás után a jogosítványokat az állandó lakóhely szerinti okmányirodához továbbítják a tulajdonosnak történő átadásra (a vezetői engedély nem jut el az okmányirodához, ha az érintett személy nem rendelkezik állandó magyarországi lakcímmel);
 10. létezik egy olyan gyakorlati lehetőség is, hogy a jogosítványt a vezetési jog felfüggesztésének idejére az intézkedést foganatosító közlekedésrendészeti egységnél tartják, ha az ügyfél azt kéri, hogy a tiltás lejártát követően ugyanott személyesen vehesse át vezetői engedélyét. Ebben az esetben csak a szabálysértés tényét ismertetik szóbeli jegyzéket küldik az adott állam bukaresti nagykövetségével, annak továbbítását kérve a hazai illetékesekhez.

A literenkénti 8 grammot meghaladó alkoholszint a vérben már egytől öt évig terjedő börtönbüntetést von maga után.

Nappali időszakban, autópályákon, országutakon és európai utakon is használni kell tompított fényszórót.

A KRESZ előírásai szerint megengedett a sebességmérő készüléket előre jelző berendezés használata.

Azon külföldieknek, akik 90 napot meghaladó időt tartózkodnak Románia területén, kérniük kell vezetői engedélyük kicserélését azonos érvényű román okmányra.

A romániai közutakon megengedett legnagyobb sebesség:

 • lakott területeken belül: 50 km/h
 • lakott területeken kívül: 90 km/h
 • európai utakon: 100 km/h
 • autópályán: 130 km/h

Utazás, közlekedés biztonsága

A romániai útviszonyok nem számítanak a legtökéletesebbeknek, de az európai és országos szintű utakat az utóbbi évek alatt felújították, így gond nélkül lehet közlekedni rajtuk. Gondokkal, egyes helységekben találkozhatunk, mert helyenként az utak állapota kívánnivalót hagy maga után.

A romániai vezetési szokásoknak vannak sajátosságai, ami az ideutazótól bizonyos fokú alkalmazkodást igényel, de egyébként a közlekedési feltételek egyeznek a magyarországi átlaggal.

A rendőrség sűrűn használja a sebességmérő készülékeket és gyakran végez közúti ellenőrzéseket, ezért felhívjuk a vezetők figyelmét arra, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Az esetleges szabálysértési bírság könnyen elérhet 100 eurónak megfelelő összeget.

A szabálysértési bírság rendezésének kétféle módja van: vagy a rendőrnek a helyszínen, nyugta ellenében (a nyugtához ragaszkodni kell!), vagy a polgármesteri hivatalok bármelyikében kell kifizetni. Az utóbbi megoldás estében az, aki 48 órán belül hajlandó kifizetni a büntetést a mindenkori minimumbüntetés felét kell csak, hogy befizesse.

Úthasználati díj

Romániában 2005. év elejétől kezdve kötelező az úthasználati matrica vásárlása minden gépjárműre, kivéve a két- és háromkerekű motorkerékpárokat. Neve: ROVIGNETA. Beszerezhető: a határátkelési helyeken, postahivatalokban és a benzinkutaknál. A Rovigneta nélkül közlekedők komoly pénzbüntetésre számíthatnak. A matrica lehet egy évre szóló, a belföldi járművek esetében, illetve egy napos, hét napos, harminc napos, hat havi és egyéves időtartamú külföldi járművek részére.

A matricák árai függenek a jármű környezetvédelmi besorolásától ((Euro-minősítés nélküli, Euro 1, Euro 2 vagy annál jobb minősítés). A jármű Euro-minősítését a román forgalmi engedély tartalmazza. A külföldi vagy igazolja az Euro-minősítést (forgalmi engedéllyel vagy törzskönyvvel), vagy legrosszabb minősítés szerinti (Euro-minősítés nélküli) díjat fizeti. A matrica hiánya miatt személygépkocsik esetén 300-450 RON (75-112 €), míg autóbuszok és teherautók esetében 1.000-4.500 RON (250-1.125 €) közötti büntetést szabhatnak ki.

A díjtételek és valamennyi más, idevágó információ megtalálható a www.roviniete.ro/hu weblapon.